Liswarta Lisów - strona oficjalna

Strona klubowa
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • Pokój Sadów - Błękitni Herby 4:2
  • Promień Glinica - Płomień Przystajń 6:1
  • Ruch Kochanowice - Mechanik Kochcice 2:4
  • Sparta Tworóg - Liswarta Lisów 0:9
  • Sparta II Lubliniec - Jedność Boronów 1:0
  • Sieraków Śląski - Śląsk Koszęcin 4:0
  • Huragan Jezioro - Żwirex Hadra 7:1
  •        

Restauracja 58

Mirpol

Najbliższe spotkanie

Liswarta LisówOlimpia Truskolasy
mecz towarzyski
Liswarta Lisów   Olimpia Truskolasy
2019-01-27, 11:00:00

Kalendarium

17

01-2019

czwartek

18

01-2019

piątek

19

01-2019

sobota

20

01-2019

niedziela

21

01-2019

pon.

22

01-2019

wtorek

23

01-2019

środa

Menu główne

Regulamin szczegółowy 2017/18

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY
rozgrywek w piłce nożnej prowadzonych przez Podokręg Lubliniec
w sezonie 2017/2018

Na podstawie Regulaminu Ramowego Rozgrywek w Piłce Nożnej Śląskiego Związku Piłki Nożnej
w Katowicach Wydział Gier Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu postanawia co następuje:

§ 1

1. Rozgrywki prowadzi się w następujących klasach:
a) klasa A;
b) klasa B;
c) Puchar Polski na szczeblu Podokręgu;
d) juniorzy starsi;
e) juniorzy młodsi;
f) trampkarze;
g) młodzicy;
h) orlicy;
i) żacy.
2. Grupy rozgrywkowe nie mogą liczyć więcej niż:
Kl. A - 14 drużyn;
Kl. B - 14 drużyn;
Grupy młodzieżowe - 14 drużyn.
3. Rozgrywki klasy A oraz klasy B będą przeprowadzone systemem mecz i rewanż.
Kluby klasy A zobowiązane są zgłosić do rozgrywek przynajmniej jedną drużynę młodzieżową.
Zasady rozgrywek młodzieżowych zostały ujęte w Regulaminie Szczegółowym rozgrywek o mistrzostwo
Lig Młodzieżowych.
4. Ustala się następujące roczniki zawodników dopuszczone do rozgrywek w poszczególnych klasach
rozgrywkowych:
 juniorzy starsi - 1999, 2000 oraz 2001 za zgodą rodziców i lekarza sportowego;
 juniorzy młodsi - 2001, 2002 oraz 2003 i 2004 za zgodą rodziców i lekarza sportowego;
 trampkarze - 2003, 2004 oraz 2005 i 2006za zgodą rodziców i lekarza sportowego;
 młodzicy - 2005, 2006 oraz 2007 i 2008 za zgodą rodziców i lekarza sportowego;
 orlicy - 2007, 2008 oraz 2009 i 2010 za zgodą rodziców i lekarza sportowego;
 żacy - 2009, 2010 i młodsi po ukończeniu 7 roku życia za zgodą rodziców i lekarza
sportowego.

§ 2

1. Do udziału w rozgrywkach dopuszczeni będą wyłącznie zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do gry
przez Wydział Gier w systemie Extranet.
2. Wszelkie wystąpienia klubu o uprawnianie zawodników do gry będą realizowane wyłącznie
z wykorzystaniem odpowiednich modułów systemu Extranet.
3. Do rozgrywek trampkarzy, młodzików, orlików i żaków mogą być uprawnione dziewczęta.
4. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach Wydział Gier może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika,
który ukończył 15 rok życia, po spełnieniu poniższych warunków:
2
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych,
b) uzyskaniu pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej (zgody na grę zawodnika
w drużynie seniorów).

§ 3

Zasady zawodów:
 seniorzy klasa A i B - 2 x 45 minut gry z obowiązkową przerwą pomiędzy obiema częściami
gry. Czas trwania przerwy nie może być krótszy niż 5 minut i przekroczyć 15 minut;
 wymiana zawodników - siedmiu przez cały czas trwania zawodów bez prawa ich powrotu
do gry, z zastrzeżeniem, że w drugiej połowie zawodów można dokonać jedynie czterech
zmian;
 juniorzy starsi - 2 x 45 minut gry z obowiązkową przerwą pomiędzy obiema częściami gry.
Czas trwania przerwy nie może być krótszy niż 5 minut i przekroczyć 15 minut; dopuszczalne
jest 7 zmian, przez cały czas trwania zawodów bez prawa ich powrotu do gry;
 juniorzy młodsi - 2 x 40 minut gry z obowiązkową przerwą pomiędzy obiema częściami gry.
Czas trwania przerwy nie może być krótszy niż 5 minut i przekroczyć 15 minut; dopuszczalne
jest 7 zmian, jak wyżej;
 trampkarze - 2 x 35 minut gry z obowiązkową przerwą pomiędzy obiema częściami gry. Czas
trwania przerwy - 15 minut; zmiany powrotne;
 młodzicy - 2 x 30 minut gry z obowiązkową przerwą pomiędzy obiema częściami gry.
Czas trwania przerwy - 10 minut; dopuszczalne są zmiany powrotne;
 orlicy – 2 x 30 minut gry z obowiązkową przerwą pomiędzy obiema częściami gry. Czas
trwania przerwy nie może być krótszy niż 5 minut i przekroczyć 10 minut; dopuszczalne są
zmiany powrotne;
 żacy - w zależności od ilości meczów: turniej: 3-4 mecze: 2 x15 minut (przerwa – 5 minut)/ 1 x
20 minut, turniej: 5–7 meczy: 2 x 8 minut (przerwa – 5 minut) / 1x 15 minut, turniej: powyżej 7
meczy: 1 x 12 minut, mecz towarzyski: 4 x 12 minut, zmiany powrotne;

§ 4

Trenerem prowadzącym zespoły młodzieżowe oraz seniorów do klasy A włącznie może być osoba, która
posiada ważną licencję instruktora/trenera co najmniej kategorii UEFA C.
Do prowadzenia zespołu może być warunkowo uprawniona osoba, która jest w trakcie nabywania
odpowiednich uprawnień.

§ 5

 Sędziów do prowadzenia zawodów mistrzowskich i pucharowych wyznacza Kolegium Sędziów
Podokręgu Lubliniec, w sytuacjach wyjątkowych wspólnie z Kolegium Sędziowskim CzOZPN
w Częstochowie i Kolegium Sędziowskim Podokręgu Bytom.
 Sędzia zawodów przed meczem powinien otrzymać do wglądu dokumenty zezwalające na
przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku, sprawozdanie z meczu wypełnione przez
oba zespoły w systemie extranet lub druku papierowym zawierające oświadczenie o posiadaniu przez
zawodników aktualnych badań lekarskich podpisane przez kapitanów i kierowników drużyn,
aktualne licencje trenerów prowadzących drużyny.
 Kierownik drużyny przed zawodami powinien dysponować dowodami tożsamości wszystkich
zawodników wpisanych do sprawozdania. Na żądanie sędziego, kierownika lub kapitana jednej
z drużyn sprawdzenie dowodów tożsamości może odbyć się na płycie boiska.
 Sędzia asystent przyjmujący kartkę wymiany zawodników sprawdza prawidłowość wpisanych danych
zawodnika oraz faktyczną minutę gry w momencie dokonywania wymiany. W przypadku błędnych
3
zapisów poleca osobie funkcyjnej zgłaszającej zmianę skorygowanie błędnych zapisów, a szczególnie
czasu gry w momencie dokonywania wymiany.
 Przed zawodami sędzia ma obowiązek sprawdzić licencje wpisanych w sprawozdanie trenerów obu
drużyn oraz odnotować w sprawozdaniu ich kategorie oraz numery. Jeśli wpisany przez klub do
sprawozdania trener jest nieobecny podczas części lub całości meczu, sędzia ma obowiązek
odnotować ten fakt. Niedopełnienie tego obowiązku pociąga za sobą konsekwencje regulaminowe.
 Sędzia główny zawodów zobowiązany jest do przechowywania kartek zmian zawodników przez 14
dni od daty rozegrania meczu.
 Sędziowie prowadzący zawody zobowiązani są do wprowadzenia do extranetu wyniku meczu
poprzez wysłanie wiadomości SMS na otrzymany z extranetu numer w ciągu 15 minut po jego
zakończeniu oraz wprowadzenia sprawozdania z zawodów w ciągu 12 godzin od zakończenia
spotkania. Niedopełnienie ww. formalności pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne.
 Sędziowie przechowują oryginalne sprawozdania meczowe do końca rundy i są zobowiązani
dostarczyć je do organu prowadzącego rozgrywki w terminie do 7 dni po zakończeniu rundy
rozgrywkowej. W przypadku zaistnienia podczas meczu kontuzji, nadania samoistnej czerwonej
kartki lub jeżeli zawodnik wpisany do sprawozdania nie jest uprawniony do gry w systemie Extranet
sędzia jest zobowiązany dostarczyć oryginał / przesłać skan oryginału sprawozdania do Wydział Gier
w ciągu 48 godzin. W innych przypadkach - na wezwanie Wydziału Gier lub Wydziału Dyscypliny
sędzia ma obowiązek dostarczyć oryginał sprawozdania / przesłać skan oryginału w ciągu 48 godzin.
 Sędziom delegowanym na zawody kluby wypłacają ekwiwalent na podstawie delegacji wystawionej
przez właściwe Kolegium Sędziów zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez PZPN oraz Zarząd Śl.
ZPN.
10. W przypadku nierozegrania zawodów z różnych przyczyn przybyłym sędziom przysługuje zwrot
kosztów dojazdu oraz 50% ekwiwalentu.

§ 6

 Zawody rozgrywane są w terminach i czasie rozpoczęcia wyznaczonym przez Wydział Gier
podanym w terminarzu rozgrywek.
 Od 1 lipca 2017 r. w rozgrywkach prowadzonych przez Śląski ZPN nie obowiązuje zasada, że dwie
ostatnie kolejki muszą być rozegrane obligatoryjnie w tym samym terminie. Jedynym obostrzeniem
jest to, że termin meczu ostatniej kolejki nie może przypadać po zakończeniu rozgrywek. Gospodarz
na ponad 14 dni przed meczem bez zgody przeciwnika i Wydziału Gier może zmienić termin
przedostatniej kolejki, np. z soboty z godz. 17:00 na niedzielę na godz. 15:00, a ostatniej kolejce
wyłącznie na termin wcześniejszy, np. w sobotę z godz. 17:00 na godz. 11:00.
 Zawody rozgrywane w soboty odbywają się o godzinie wyznaczonej terminarzem, chyba że kluby
ustalą pomiędzy sobą inną godzinę rozegrania spotkania. Klub - gospodarz o zmianie godziny
rozpoczęcia zawodów ma obowiązek poinformować Wydział Gier.
 Klub wyznaczony jako gospodarz zawodów seniorów ma prawo nie później niż na 14 dni przed
planowanym terminem zawodów (liczy się data wpływu pisma do Wydziału Gier) zmienić datę
zawodów bez zgody przeciwnika (z obowiązkiem jego pisemnego powiadomienia). Zmiana ta może
dotyczyć tylko tego samego terminu rozgrywkowego (sobota-niedziela). Zmiany dat zawodów klas
młodzieżowych zawsze wymagają zgody przeciwnika i Wydział Gier. Godzinę rozpoczęcia
zawodów młodzieżowych rozgrywanych w sobotę lub niedzielę kluby mogą ustalić do godz.
13.00.
 W przypadku zmiany terminu meczu na dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy, klub ma
obowiązek uzyskania zgody przeciwnika.
 W przypadku wystąpienia do Wydziału Gier o zmianę terminu zawodów, zainteresowany klub
powinien zaproponować inny, uzgodniony na piśmie z przeciwnikiem termin spotkania.
 Nowy termin określi Wydział Gier. Nie może być on późniejszy niż termin dwóch ostatnich kolejek
rundy sezonu. W szczególnych przypadkach dotyczących drużyn młodzieżowych Wydział Gier
może wyrazić zgodę na termin przypadający po zakończeniu rozgrywek danej klasy.
4
 W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminu rozegrania zawodów w czasie krótszym niż
14 dni (liczy się data wpływu do Wydziału Gier) klub powinien:
 uzyskać zgodę drużyny przeciwnej - podpisaną przez upoważnione prawnie osoby klubu i
opieczętowane pieczęciami imiennymi oraz pieczęcią klubu, lub przesłaną z oficjalnie
zgłoszonego przez klub adresu e-mail
 uzyskać zgodę Wydziału Gier na zmianę terminu
 wnieść opłatę regulaminową zgodnie z Tabelą Opłat na sezon 2017/2018
9. W wyznaczonym terminie: sobota – niedziela Wielkanocna, zawody są obligatoryjnie rozgrywane w
sobotę, a gospodarz ma prawo wyznaczenia godziny ich rozpoczęcia w przedziale czasowym
pomiędzy godziną 11.00 a 13.00.
10. Każda zmiana terminu, daty lub godziny rozpoczęcia zawodów wymaga poinformowania
Wydziału Gier pisemnie (poprzez dostarczenie pisma do biura PPN Lubliniec) lub poprzez email
wysłany z oficjalnie zgłoszonego adresu klubu, i wymaga zatwierdzenia przez Wydział Gier.
11. Powiadomienie przeciwnika na piśmie będzie uznane za skuteczne jeśli zachowa formę: listu
poleconego lub wiadomości e-mail (wysłanej z oficjalnie zgłoszonego adresu używanego przez
klub) potwierdzonych zwrotnie, ewentualnie zostanie dostarczone do rąk prezesa klubu z
potwierdzeniem odbioru – podpisem i datą doręczenia. Informacje publikowane w
Komunikatach Wydziału Gier oraz Wydziału Dyscypliny są wiążące.
12. Klub wyznaczony jako gospodarz zawodów ma obowiązek powiadomienia na piśmie o terminach i
miejscu rozgrywania zawodów właściwą terytorialnie jednostkę Policji.
13. Kopia powiadomienia winna znajdować się w szatni sędziowskiej lub innym pomieszczeniu
klubowym dostępnym w czasie trwania zawodów i udostępniona na każde żądanie sędziego,
obserwatora lub delegata z ramienia ŚlZPN (Okręgu, Podokręgu) prowadzącego rozgrywki.
14. Gospodarze zawodów zobowiązani są do skoszenia trawy przed zawodami. Jeżeli zdaniem sędziego
prowadzącego zawody wysokość trawy na polu gry uniemożliwia rozegranie meczu, to sędzia musi go
odwołać. W takim wypadku zawody zostaną zweryfikowane walkowerem na niekorzyść drużyny
gospodarzy.
15. Klub, który nie dopełni obowiązku właściwego przygotowania boiska, z powodu czego zawody nie
odbędą się, ponosi konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa koszty związane z przyjazdem na
zawody drużyny gości.
16. Klub, którego drużyna nie stawi się na boisku jako gospodarz zawodów, ponosi konsekwencje
regulaminowe i pokrywa koszty związane z przyjazdem na zawody drużyny gości.

§ 7

1. Zawody mistrzowskie i pucharowe muszą być rozgrywane tylko na boiskach zweryfikowanych do
określonej lub wyższej klasy rozgrywkowej na dany sezon, położonych w miejscowości siedziby
klubu określonej w jego statucie lub na innym boisku dopuszczonym przez Komisję Licencji
Klubowych.
2. Ważność weryfikacji boiska określa się na dwa sezony rozgrywkowe, przy czym okres jej ważności
winien być zgodny z okresem ważności licencji. Weryfikacja boiska może być warunkowo
przyznana na krótszy czas ze względu na niespełnienie wszystkich koniecznych warunków. Po
upływie wskazanego okresu boisko wymaga ponownej weryfikacji. Brak ważnej weryfikacji
boiska jest podstawą do zawieszenia licencji klubowi.
3. Weryfikacji boisk dokonuje Komisja Weryfikacyjna przed rozpoczęciem rundy jesiennej sezonu
rozgrywkowego, a ponadto w miarę zachodzących potrzeb.
4. W skład Komisji Weryfikującej wchodzi delegowany przedstawiciel Wydziału Gier / Wydziału
Dyscypliny. Komisja dokonuje weryfikacji boiska w obecności przedstawiciela klubu.
5. Koszt weryfikacji boisk do rozgrywek w wysokości ustalonej przez Zarząd ŚlZPN pokrywa klub.
6. Na czas weryfikacji boisko musi być przygotowane tak, jak do zawodów mistrzowskich.
7. Protokół z weryfikacji boiska sporządzony przez Komisję musi być zatwierdzony - pod rygorem jego
nieważności - przez Wydział Gier organu przeprowadzającego weryfikację boiska.
5
8. Protokół weryfikacji boiska winien znajdować się w szatni sędziowskiej lub innym pomieszczeniu
klubowym dostępnym w czasie zawodów i udostępniony na każde żądanie sędziego, obserwatora lub
delegata z ramienia związku (ŚlZPN, Okręgu, Podokręgu) prowadzącego rozgrywki.
9. Jeżeli boisko nie posiada aktualnej weryfikacji do rozgrywek danej lub wyższej klasy rozgrywkowej,
a zawody mistrzowskie lub pucharowe nie odbędą się z tego powodu lub mimo tego zostaną na nim
rozegrane - należy je zweryfikować jako walkower na niekorzyść drużyny gospodarzy.

§ 8

Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o
mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:
 Jeżeli zawodnik, który ukończył 19 rok życia, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub
pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w
spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu
pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników
występujących na pozycji bramkarza);
 Jeżeli zawodnik, który nie ukończył 19 roku życia, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub
pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w
spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu
pierwszego meczu, w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry (przepis ten nie
dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);
 Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny
swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie
dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);
 Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych
spotkań mistrzowskich w danym sezonie w drużynie wyższej klasy (przepis ten nie dotyczy
zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych);
 Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach klasy
niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych
oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten nie dotyczy
zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych).

§ 9

1. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść:
a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach
i zawodach
b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut
c) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień obowiązujących przepisów
i protokołu weryfikacji boiska
d) drużyny gospodarzy, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie zastąpi
jej w ciągu 10 minut inną przepisową piłką;
e) drużyny gospodarzy w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu
5-ciu minut z płyty boiska lub w razie powtórnego wtargnięcia;
f) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z
przepisami;
g) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony na
podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;
h) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej;
6
i) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba zawodników
będzie mniejsza niż 7;
j) drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i kolejnych
meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym orzeczeniu kary
finansowej przez Wydział Dyscypliny
k) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie znieważył
któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane;
l) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów
prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane;
m) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez
sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
n) drużyny, której kibice swoim zachowaniem spowodowali przerwanie i zakończenie meczu przez
sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
o) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 min.;
p) drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład zawodników i
wykaz osób upoważnionych do przebywania na ławce rezerwowych;
q) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2-ch zawodników, u których stwierdzono
pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się takim badaniom;
r) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej, ale w nim
nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry;
s) drużyny, w której z winy klubu w ciągu meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od wymaganej liczba
zawodników młodzieżowych;
t) drużyny, w składzie której występował zawodnik niezgodnie z przepisami zawartymi w § 8 niniejszego
regulaminu;
u) drużyny, w składzie której występował zawodnik, który odmówił kontroli dokumentów tożsamości;
v) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik, który nie odbył kary dyskwalifikacji lub nie opłacił w
terminie kary finansowej za żółte kartki;
w) drużyny, która naruszyła inne paragrafy regulaminu rozgrywek lub przepisów gry w piłkę nożną;
2. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym
walkowerem.
3. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku bramkowego korzystniejszego niż walkower
utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem bramek zdobytych przez drużynę ukaraną.
4. Niezależnie od walkoweru nałożonego przez Wydział Gier jako konsekwencja regulaminowa
przekroczenia przepisów Regulaminu Ramowego ŚlZPN, Szczegółowego PPN Lubliniec,
Przepisów Gry w Piłkę Nożną obowiązujących w sezonie 2017/2018 Wydział Dyscypliny może
ukarać klub karą dyscyplinarną przewidzianą przez Regulamin Dyscyplinarny PZPN.

§ 10

1. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich Seniorów otrzyma napomnienie (żółta kartka)
zostanie automatycznie ukarany:
 przy trzecim napomnieniu - karą pieniężną;
 przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze1 meczu
 przy szóstym napomnieniu - karą pieniężną
 przy ósmym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze1 meczu
 przy dziewiątym napomnieniu - karą pieniężną
 przy dwunastym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów
 przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - karą
dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów
2. Zawodnik, który w czasie zawodów pucharowych otrzyma napomnienie( żółta kartka), zostanie
automatycznie ukarany:
 przy drugim napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze1 meczu;
7
 przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów;
 przy każdym kolejnym co drugim napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.
3. Kluby posiadające drużyny w różnych klasach rozgrywkowych są zobowiązane prowadzić
ewidencję żółtych i czerwonych kartek osobną dla każdej klasy rozgrywkowej.

§ 11

1. Awans do klas wyższych w sezonie 2017/2018 uzyskają drużyny:
Klasa A - zgodnie z regulaminem kl. O na sezon 2017/2018
Klasa B - 2 pierwsze drużyny.
W przypadku przeszkód regulaminowych, rezygnacji z awansu lub wycofania/nie zgłoszenia drużyny
do rozgrywek w następnym sezonie, awans do klasy A uzyska kolejna najwyżej sklasyfikowana drużyna.
Procedura ta ma zastosowanie do 4 miejsca w tabeli.
Jeżeli nie zostaną spełnione powyższe warunki miejsce w klasie A zachowa najwyżej sklasyfikowany
spadkowicz.
2. Drużyna, która po zakończeniu sezonu 2017/2018 w Klasie A zajmie ostatnie miejsce spada do
Klasy B. Liczba drużyn objętych spadkiem z Klasy A może ulec zwiększeniu o liczbę drużyn z
Podokręgu Lubliniec spadających z Klasy O.
3. W przypadku zwolnienia się miejsca w Klasie A wskutek wycofania się drużyny z rozgrywek lub
nie spełnienia wymogów licencyjnych skład klasy A może być uzupełniony do 14 drużyn.
Zasady uzupełnienia składu kl. A określi osobna uchwała Zarządu PPN Lubliniec.

§ 12

Opłaty regulaminowe - startowe, z tytułu uprawnienia zawodników, za żółte kartki itp. będą naliczane
zgodnie z treścią TABELI OPŁAT zatwierdzonej przez Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu w dniu
8 sierpnia 2017 r.

§ 13

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie regulują:
- Regulamin Ramowy Rozgrywek w piłce nożnej ŚlZPN w Katowicach;
- Regulamin dyscyplinarny PZPN.
2. W trakcie trwania rozgrywek nie mogą być wprowadzone żadne zmiany w niniejszym regulaminie
z wyjątkiem zmian wynikających z postanowień PZPN.
3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania wszystkich spraw nie ujętych w
regulaminie a wynikających z prowadzonych rozgrywek przysługuje Zarządowi Podokręgu Piłki
Nożnej w Lublińcu.

§ 14

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia w dniu 8 sierpnia 2017 r. przez Zarząd
Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu z mocą obowiązującą od początku sezonu piłkarskiego 2017/2018.

You Tube

Reklama

Logowanie

Ostatnie spotkanie

Sieraków Śląski 1:2 Sparta Lubliniec
2018-11-25, 13:00:00
     
spotkanie pucharowe
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 13
Pokój Sadów 4:2 Błękitni Herby
Promień Glinica 6:1 Płomień Przystajń
Ruch Kochanowice 2:4 Mechanik Kochcice
Sparta Tworóg 0:9 Liswarta Lisów
Sparta II Lubliniec 1:0 Jedność Boronów
Sieraków Śląski 4:0 Śląsk Koszęcin
Huragan Jezioro 7:1 Żwirex Hadra

Strzelcy

23 - Mateusz Korzekwa (Liswarta)
20 - Damian Michna (Jedność)
14 - Daniel Nowak (Pokój)
14 - Piotr Matyja (Płomień)

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. KIBICLISWARTY 86
2. KicuSG 58
3. pwdako 48
4. KsUnia 8
5. ChajtoTomasz 5

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 850, wczoraj: 1376
ogółem: 2 987 149

statystyki szczegółowe